تصویر درس آموزش زبان آلمانی B2
آموزش زبان
 
در این دوره شما موارد زیر را خواهید آموخت:

 • آموزش 4 مهارت
 • محتوای آموزشی Starten Wir
 • آموزش گرامر با اصول زبانشناسی
 • حل تمرین و رفع اشکال
 • پشتیبانی آموزشی در تمام طول هفته

تعداد جلسات: 24 جلسه 90 دقیقه‌ای

تصویر درس آموزش زبان آلمانی B1
آموزش زبان


در این دوره شما موارد زیر را خواهید آموخت:

 • آموزش 4 مهارت
 • محتوای آموزشی Starten Wir
 • آموزش گرامر با اصول زبانشناسی
 • حل تمرین و رفع اشکال
 • پشتیبانی آموزشی در تمام طول هفته

تعداد جلسات: 24 جلسه 90 دقیقه‌ای

تصویر درس آموزش زبان آلمانی A2
آموزش زبان


در این دوره شما موارد زیر را خواهید آموخت:

 • آموزش 4 مهارت
 • محتوای آموزشی Starten Wir
 • آموزش گرامر با اصول زبانشناسی
 • حل تمرین و رفع اشکال
 • پشتیبانی آموزشی در تمام طول هفته

تعداد جلسات: 24 جلسه 90 دقیقه‌ای

تصویر درس آموزش زبان آلمانی A1
آموزش زبان

 
در این دوره شما موارد زیر را خواهید آموخت:

 • آموزش 4 مهارت
 • محتوای آموزشی Starten Wir
 • آموزش گرامر با اصول زبانشناسی
 • حل تمرین و رفع اشکال
 • پشتیبانی آموزشی در تمام طول هفته

تعداد جلسات: 24 جلسه 90 دقیقه‌ای