تصویر درس طراحی حرفه ای فایل ارایه مطلب
تولید محتوای الکترونیکی

 
در این دوره شما موارد زیر را خواهید آموخت:

 • آشنایی با نحوه نصب نرم افزار تولید فایل ارایه مطلب
 • آشنایی با محیط کاری و امکانات نرم افزار
 • آشنایی با نحوه نگارش طرح درس و سناریو
 • آشنایی با نحوه طراحی اسلاید و درج محتوا
 • آشنایی با نحوه کار با افکت مورف
تعداد جلسات: 4 جلسه 120 دقیقه ای

تصویر درس تصویربرداری و فیلمبرداری از صفحه نمایش
تولید محتوای الکترونیکی

 
در این دوره شما موارد زیر را خواهید آموخت:

 • آشنایی با نحوه نصب نرم افزار تصویربرداری از صفحه نمایش
 • آشنایی با محیط کاری و امکانات نرم افزار
 • آشنایی با نحوه نگارش طرح درس و سناریو
 • آشنایی با تصویربرداری و فیلمبرداری از صفحه نمایش
 • آشنایی با نحوه تولید انواع فایل های ویدیویی
تعداد جلسات: 4 جلسه 120 دقیقه ای

تصویر درس تولید و ویرایش فایل ویدئویی
تولید محتوای الکترونیکی

 
در این دوره شما موارد زیر را خواهید آموخت:

 • آشنایی با نحوه نصب نرم افزار تولید و ویرایش فایل ویدیویی
 • آشنایی با محیط کاری و امکانات نرم افزار
 • آشنایی با انواع قالب های ویدیویی
 • آشنایی با نحوه تولید انواع فایل های ویدیویی
 • آشنایی با نحوه ویرایش انواع فایل های ویدیویی
تعداد جلسات: 3 جلسه 120 دقیقه ای

تصویر درس تولید و ویرایش فایل صوتی
تولید محتوای الکترونیکی

 
در این دوره شما موارد زیر را خواهید آموخت:

 •  آشنایی با نحوه نصب نرم افزار تولید و ویرایش فایل صوتی
 •  آشنایی با محیط کاری و امکانات نرم افزار
 • آشنایی با انواع قالب های صوتی
 • آشنایی با نحوه تولید و ضبط صدا
 • آشنایی با نحوه ویرایش انواع فایل های صوتی
تعداد جلسات: 3 جلسه 120 دقیقه ای

تصویر درس تولید و ویرایش فایل تصویری
تولید محتوای الکترونیکی

 
در این دوره شما موارد زیر را خواهید آموخت:

 •  آشنایی با نحوه نصب نرم افزار تولید و ویرایش فایل تصویری
 •  آشنایی با محیط کاری و امکانات نرم افزار
 • آشنایی با انواع قالب های گرافیکی
 • آشنایی با نحوه ویرایش انواع فایل های گرافیکی و تصویری
 • آشنایی با نحوه ترسیم انواع اشکال گرافیکی
تعداد جلسات: 3 جلسه 120 دقیقه ای